تبلیغات
بال های پرواز
دوشنبه 14 دی 1394

به وب لژیون همسفر خاطره خوش امدید

   نوشته شده توسط: همسفر خاطره    


پریدن باور پرنده ای است که به آسمان می اندیشد 
وگرنه دلیل پرواز  پر   نیستمن کوشش میکنم خدایی را
 از طریق خدمت به مردم ببینم
چون میدانم خدا نه در
بهشت است و نه در جهنم!
بلکه درون همه ی انسان هاست...
چهارشنبه 2 اسفند 1396

ادامه جهان بینی1

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :گزارش لژیون ،

قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 30/11/1396 لژیون بالهای پرواز باحضور صمیمی جمعی از همسفران و استادی خانم خاطره و دبیری خانم پریسا و دستور جلسه جهان بینی 1آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

برچسب ها: لژیون ، جهان بینی1 ، بالهای پرواز ، رهایی ، گزارش ،

یکشنبه 29 بهمن 1396

جهان اکبر

   نوشته شده توسط: همسفر عفت    نوع مطلب :گزارش لژیون ،

جهان برای تمام شدن نیست برای کامل شدن است.تفکراول اگربرای تمام شدن است انسان هابه طرف ضدارزش هامیروندومملوازکارهای ضدارزش میشوند.تفکردوم انسان میگویدمن برای کامل شدن به دنیاامده ام جهان برای من مهداست مدرسه است وداستان ادامه دارد.وقتی ازطول وعرض جغرافیایی جهان هستی صحبت میکنیم انسان وقتی تفکرمیکندا انقدرشگفت انگیزاست که ممکن است دیوانه شود.این انتهایش کجاست وماکجاهستیم ودرچه نقطه ای قرارداریم.وقتی به منظومه شمسی نگاه میکنیم کره ی خورشیدبزرگیش به اندازه ای است که یک میلیون تاازکره ی زمین درشکم خودجای میگیردباان ابعادووسعتش منظومه شمسی جزوکوچکی ازکهکشان راه شیری است. کهشان راه شیری بیشترازمیلیاردهاستاره داردکه زمین یکی ازانهااست.پس این جهان به این بزرگی یک سری حساب های دقیق ومهمی دارد.یک سری ازاین مسائل درصورپنهان ویک سری درصوراشکاراست یعنی صورپنهان هستی رامادرک نکردیم یکی ازمسائل مهم وبارزهستی سیاهچال است یعنی قابل رویت نیست وحتی نوررابه طرف خودش جذب میکند.یک سری منابع انرزی هستندکه منظومه ی شمسی ازکناره سیاهچال ردبشودداخل خودمیکشدمانندوان حمام که بافشاراب واردان میشودوسیاهچاله هاجزوصورپنهان است.انسان بطورکلی جهان اکبراست.این سیستم خلقت بسیارهوشمنداست برای اینکه این سیستم نیروهاوانرزی های خودرانمی خواهدازدست بدهد.ماوسائل کهنه رادورنمی اندازیم ودرانباری نگه میداریم.جهان هستی نیروهاوتفکراتش راازدست بدهدچگونه است انسان هایی که متفکرهستندوبرای جهان هستی ارزش دارندازدست بدهدپس جهان برای تمام شدن نیست.

این عظمت وبزرگی جهان هستی جز جهان اصغراست همه ی بزرگان گفتند انسان جهان اکبراست همانطور که درصور آشکار میبینیم اگرروی انسان بیاییم همین مسایل رادرانسان داریم ودرروی انسان نهادینه شده است.

نگاه مابه زندگی بایدبه گونه ای باشد که تاابدیت هست ونابود نخواهدشد.

نیک می دانیدکه ازپیشرفت کارهاوآموزشهاوتحقیقات تاحدودی راضی هستم وخوب می دانید آموزش وپرورش انسان کاری سخت وسهل است.اگربلد نباشیم کاربسیارسختی است.

تمام بزرگان واندیشمندان همیشه سعی کردندازگذشته ها ی دورانسان راپرورش بدهنداکثراموفقیت چشم گیرنبودوجالب این است که همه ی آنهایی که می خواهندانسان راپرورش دهندسعی می کنند بهترین انسانها راانتخاب کنند.

انسانهای صالح نیاز به پرورش ندارندپرورش انسان کاری سخت وسهل وامکان پذیرنمیباشد مگرعملا افکارواندیشه ی راستین جایگزین افکار پوچ واندیشه های خرافی وغلط شود.

قدیم یک اعتقاداتی داشتیم اگریکی نمک دیگری رامیخورد می گفت من نمک توراخوردم واین نمک حرمت دارد افکار واندیشه ی راستین این بود که کسی که نمک میخورد نمکدان رانمی شکست خداوند به گناه ومسایل بد حکم نمیکندنمی گوید کسی را بخاطر اعتقاداتش بکش

افکار واندیشه هاراچطور پیداکنیم ؟ازجهتی میگوییم اگرانسان ازنوشتارهاوگفتارهاجلوترنباشدنمیتواندبه صحت وصقمش پی ببرد.خیلی چیزهاافکارواندیشه های نادرست درذهن ماست وبرماحکمفرماست وتازمانی که حکیم حاذق برای ماروشن نکندکه کدوم هادرست وکدوم هاغلطه مانمیتوانیم انسان راتربیت کنیم ودرسطح گیتی می گوینداعتیاددرمان نداردوحتی یک بیماری روانی درمان نمشه همین طوریکشبه درست نمیشه امکان پذیرنیست نه تنهادرمقوله ی اعتیادبلکه درهررشته ای ملت یکشبه درست نمیشن حتی ادم هایادنگرفتن بیرون اشغال نریزندوطبیعت راخراب نکنند.اموزش وپرورش کاری سخت وسهل است چندین هزارسال انبیاع امدندتاانسان راپرورش بدهند.جایگزین افکارپوچ وخرافی که به انهااعتقادداریم بایستی انسان دربوته ی ازمایش قراربگیردتامحک بخوردواین بازهم میسرنمیشودمگراینکه انسان باخودش اشناشودوارزش وجودیش رابشناسد.انسان وقتی باخودش اشناشودوادرس خودش راپیداکندمی تواندموردازمایش قراربگیردتابتواندافکارواندیشه های درست وغلط خودرابشناسد.طلابایدازمایش شوداسیدروی ان ریخته شودتاعیارش مشخص شود.انسان همه ی اموزشهارامیگیردوقتی منافع خودش به میان میادهمه چیزرنگش خودش رامی بازد.ماسالهاست خودمان راگم کرده ایم خودمان هم باورمان نمیشودماذره ذره داریم خودمان راپیدامیکنیم.انسان ها خودشان خودشان راپیدامیکنندلازم نیست کسی راعوض کنیم ازهمه خطرناک ترخودمان هستیم بایدخودمان راعوض کنیم مابایدشان وشخصیت خودمان راپیداکنیم.استاد:اکنون شماواقف هستیدکه اموزشهایی که ازشماگرفتم برروی افرادی که ازنظرویادیدگاه جامعه جزءمخربترین وغیراصلاح ترین افرادمیشودیعنی معتادان وروان باختگان به اجرادراوردم وبهترین جوابهارادریافت کردم وهم اکنون هفت سال بدترین انهاتبدیل به بهترین شدندکه بصورت رایگان به سایرمعتادان وروان باختگان کمک میکنندتاانهاراازجهان تاریکی اعتیادخارج کنند.بنابراین این وادی واین روش واین متدکارخودش راکردتیم کنگره60بجای تیم ملی به قطررفته وبه این مقام رسیدندودربوته ازمایش محک خورد.پس تشخیص اموزشهای پوچ وغلط ودروغ جایگاهی ند.چون اموزشهای درست گرفتندمتاسفانه امروزانسان هاان چیزی راباورمیکنندکه باچشم سرببسنندوباهواس پنجگانه ی خودان رالمس کنند.تمامی جهان های افرینش درلایه های زیرین خوددرصورپنهان خودشان دائمابایکدیگردرتماسندوازیکدیگرتاثیرپذیرند.انسان پاسخگوی اعمالش هست این کارانجام میگیردنه تنهاجهانهابرقرارندبلکه درلایه های زیرین درصورپنهان درارتباط اند.دنیامزرعه اخرت است واخرت نیزمزرعه ی دنیاست جهان واخرت باهم درارتباط انددائمادرحال تبدیل اطلاعات اندچون خداوندانسان رادرهفت طبقه درلایه های زیرین نه جهان فیزیکی درجهان های ماوراوجهان مادون درارتباط اند.من میخاهم به انسان هابگویم که مرگ پایان زندگی نیست وجهل ونادانی وبی خردی باعلم ودانش واگاهی درهمه ی جهانهاوپس ازمرگ ادامه دارد.امیدوارم روزی بتوانم یک اکادمی رابوجوداورم که مربوط به علوم انسانی وشناخت انسان واعتیادوروان باختگان باشد.تاپژوهش هاوتحقیق مجهولات زیادی رابه معلومات تبدیل نماید.اگراعتقادباشه،ایمان باشه،روان باخته نمی شوندومابه نیروی الهی احتیاج داریم بایداعتقادداشته باشیم که جهان دیگری هست.اگرسیستمی وجودداشته باشدکه دران خدانباشدنیرویی که اعتقادداریم که خارج می کندازظلمت وهدایت می کندبه نیروی نورماان نیرورااحتیاج داریم،عشق،ایمان،عقل دریک علوم انسانی که عشق ومحبت بلاعوض جایگاه داشته باشد.وقتی عشق وایمان درونش سرمایه گذاری کندسطح علم جهش پیدامی کندوبه بالا می رود.اگراکادمی درست شودجانی نوبه کالبداین علوم میدهیم.ستونهامحکم می شوندبایستی ساختمان بسیارمحکم وبادوامی درژرفاوطول زمان ساخته واین همان قدرمهم است که انسانهای باارزش ازهمه ی ابعادمهم می باشند.مابه کسانی که می ایندیاری بیشترنمیدهیم بلکه به کسانی که می خواهندوباموازین فرمان وکارهاانجام عمل می نمایند.متن استاد:مثلامن ازیادبرده بودم که روزی بسیارمفیدوتواناوقدرتمندبودم بعضی ازانسان هاراازیادبرده بودیم که چقدرتوانابودند.


شنبه 28 بهمن 1396

خلاسه سی دی ساختار درون

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :سی دی های آموزشی ،

به نام قدرت مطلق الله

برداشت سی دی ساختار درون به قلم همسفر پریسا

در این سی دی درباره نیروی درون انسان مثل نیروهای منفی و نیروهای مثبت و ساختار آنها صحبت شده که منشاء این نیروها از کجاست درونی است یا بیرونی و اینکه ما چگونه میتوانیم با نیروهای تخریبگر مقابله بکنیم و همان طور که در آیه ایی آمده است (لیس الانسان ما سعی)


 


ادامه مطلب

برچسب ها: برداشت- ، سی دی ، ساختار درون ، لژیون ، بالهای پرواز ،

سه شنبه 24 بهمن 1396

ادامه جهان بینی1 و مشارکت وادی ششم

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :گزارش لژیون ،

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 23/11/1396 لژیون بالهای پرواز با استادی خانم خاطره و دبیری خانم پریسا و تعداد 8 نفر از همسفران عزیز با دستور جلسه ادامه جهان بینی1 راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

در ابتدای جلسه خانم عفت دفتر دبیری را به خانم پریسا تحویل دادند.ادامه مطلب

برچسب ها: لژیون ، بالهای پرواز ، جهان بینی1 ، وادی ششم ، درمان ،

شنبه 21 بهمن 1396

ادامه جهان بینی 1 و انرژی نفس

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :گزارش لژیون ،

به نام قدرت مطلق الله

 روز دوشنبه مورخ 16/11/1396 لژیون بالهای پرواز با استادی خانم خاطره و دیری خانم عفت و تعداد9نفر همسفران عزیز با دستور جلسه ادامه جهان بینی 1 و سی دی انرژی نفس راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

                                                                             

                                                                                    


ادامه مطلب

برچسب ها: لژیون ، جهان بینی 1 ، بالهای پرواز ، رهایی ، درمان ،

یکشنبه 15 بهمن 1396

برداشت سی دی مراتب نفس

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    

برداشت از سی دی مراتب نفس به قلم همسفر مریم ق

عشق فقط این نیست که شما یک چیزی را تا وقتی برایتان منافعی دارد دوست دارید وقتی برایتان منافعی ندارد منکرش می شوید.

                                                             

                                         

عشق ار محبت است محبت از معرفت است تا معرفت پیدا نکنید محبت پیدا نمیکنید معرفت مانند همان مثلث دانایی (تفکر،تجربه،آموزش )است وقتی معرفت پیدا کردید آن موقع محبت پیدا میکنید اگر به آگاهی برسید هستی را دوست داریداگر به معرفت برسید دروغ نمیگویید خیانت نمیکنید حق و ناحق نمیکنید انسان به همه چیز محبت دارد وقتی دو نفر همه چیز را از هم پنهان میکنند حتی پولشان را پنهان میکنند محبت برقرار نمیشود اگر انسان به مرحله ایی برسد کهبه خدا اعتقاد داشته باشد و بداند که وعده خداوند دروغ نیست آن روز برایش همه چیز مهیا است تمام این فراز و نشیب ها به خاطر این است که انسان به درجه کمال برسد.

تایپ:همسفر ندا


برچسب ها: برداشت سی دی ، مراتب نفس ، بالهای پرواز ،

یکشنبه 15 بهمن 1396

برداشت سی دی پردازش

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    

به نام قدرت مطلق الله

 

برداشت از سی دی پردازش به قلم همسفر پریسا

در این سی دی راجع به روان صحبت شد که بیشتر مشکلات ما از جایی شروع میشود که ما بیشتر مطالب را نمیدانیم و چون تعریف درستی از مطالب نداریم به گمراهی میرویم و دچار مشکلات میشویم.

                   


ادامه مطلب

برچسب ها: برداشت سی دی ، پردازش ، رهایی ، لژیون ، بالهای پرواز ،

یکشنبه 15 بهمن 1396

برداشت سی دی انرژی نفس

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    

به نام قدرت مطلق الله

 

برداشت از سی دی انرژی نفس به قلم همسفر وجیهه

فکر و اندیشه نقش بسیار عجیبی روی نفس دارد.کسی که در تفکرش ناامید باشد به نفس خود انرژی منفی میدهد و این قدرت و انرژی نفس را میگیرد.هیچ گاه اندیشه خود را ناامید نکنید چون این امید و ناامیدی است که زندگی مارا بهشت یا جهنم میکند .در سختترین مسال خود به نفسمان انرژی بدهیم.

                                                                  


ادامه مطلب

برچسب ها: برداشت سی دی ، انرژی نفس ، بالهای پرواز ، درمان ،

سه شنبه 10 بهمن 1396

جهان بینی 1

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :گزارش لژیون ،

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 09/11/1396 لژیون بالهای پرواز با استادی خانم خاطره و دبیری خانم عفت و تعداد 8 نفر از همسفران عزیز با دستور جلسه جهان بینی1 راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

در ابتدای جلسه همسفر الهه در مورد دعا کردن سوال پرسیدن و استاد اینطور پاسخ دادند که:

وقتی یک نفر به یک مکان زیارتی میرود و میگوید التماس دعا باید یک خدمت و یک کار خوب از شما سر زده باشد بر فرض مثال شما به خاطر مشکلی که برایتان پیش آمده است و این باعث شده که آنها با نبود شما جای خالی شما را احساس کند ولی کسی که بود و نبودش فرقی ندارد و یا خنثی باشد یعنی نه شرش میرسد و نه خیرش و بعضی مواقع کسی هست که باعث دردسر است و باعث آسیب است و همیشه کلامش این است که برایم دعا کنید و یک کار ضدارزشی انجام میدهد این چه دعایی دارد؟


ادامه مطلب

برچسب ها: لژیون ، بالهای پرواز ، جهان بینی 1 ، درمان ،

شنبه 7 بهمن 1396

جشن تولد

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :رهایافتگان لژیون ،

به نام قدرت مطلق الله


روز پنج‌شنبه 96/11/5جلسه هفتم  از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر علی، استادی مسافر رضا و دبیر مسافر مجید با دستور جلسه اول: سم زدایی یا سم نزدایی  و دستور جلسه دوم اولین سال رهایی مسافر امیرحسین  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 

 مواد مخدر اصلاً سم نیست، ممکن است برای شخصی که تاکنون مصرف نداشته است به‌صورت

 سم عمل کند و اگر زیاد مصرف کند کشنده باشد ولی یک مصرف‌کننده وقتی 

مصرف نکند در خماری می ماند . 


ادامه مطلب

برچسب ها: کنگره60 ، درمان ، جلسات عمومی ، تولد ، بالهای پرواز ،

دنبالک ها: کنگره60 ،

چهارشنبه 4 بهمن 1396

تولد

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :تبریک ،

به نام خدا

روز پنج شنبه مورخ 05/11/1396 اولین سالروز رهایی مسافر امیر حسین را با شور و شکوه فراوان جشن میگیریم.


استاد جلسه :کمک راهنمای محترم مسافر رضا

از طرف مسئولین و اعضای کنگره 60شعبه شیخ بهایی این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان ،همسفر ،خانواده و راهنمای محترمشان تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون ایشان را در امر خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می نماییم.برچسب ها: کنگره 60 ، رهایی ، درمان ، تولد ، بالهای پرواز ،

سه شنبه 3 بهمن 1396

اغازه شگفت انگیز1

   نوشته شده توسط: همسفر عفت    نوع مطلب :سی دی های آموزشی ،

مطلبی که موردبحث است راجع به انسان است.هیچ کتابی بهترازقران به زیبایی راجع به انسان شکافته نشده است.فیلسوفهادانشمندان روانپزشکان راجع به انسان مطالب زیادی میگفتندامادرست نبودمگرکسانی که به ان تفکرواندیشه وشناخت بسیاربالایی دست یافته دباشند.هرچه مولانادرموردانسان صحبت کرده هیچ وقت کهنه وقدیمی نمیشود.منکتاب های زیادی خواندم امکوزش دیدم وتجربه دارم وخاطرات تمام بزرگان راخواندم امابهتروقشنگ ترازقران ندیدم وهیچ دینی زیباترازاسلام ندیدم

                                                         


ادامه مطلب

برچسب ها: سی دی- ، آموزشی ، آغازه شگفت انگیز ، بالهای پرواز ،

شنبه 30 دی 1396

نوشتار کامل سی دی معنویت

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :سی دی های آموزشی ،

"بنام قدرت مطلق"

 

من یک پاراگراف می‌خوانم و راجع به آن بحث را ادامه می‌دهم. این مطلب متعلق به تاریخ ۸۵/۱/۳ است.

ما بسیار دلتنگ شما می‌باشیم، و بنیان یک دانش نوین را برایتان به دید ژرفی می‌نگریم. ما همه فکر می‌نماییم که شکوه و بزرگی به سبب بزرگ بودن کشور و یا داشتن دارایی فراوان نیست، بلکه به اندیشه و انجام کارهای بزرگ است. و این یک گام بزرگی است که ما برای زندگی دوباره برمی‌داریم، که سبب آمدن آدم‌هایی خواهید شد که غالب و یا چارچوب‌های محکمی را بنا خواهند کرد. و برای پیشرفت دانش نوین، ستون خواهد گردید. و آنچه باید انجام پذیرد، ارسال می‌گردد.


ادامه مطلب

برچسب ها: سی دی آموزشی - ، معنویت ، رهایی ، بالهای پرواز ،

"بنام قدرت مطلق"

 

مبحثی را که می‌خوانم یک پاراگراف را جلسه قبل خواندم و امروز ادامه می‌دهم، امیدوارم بتوانم وارد متن شوم:

و اما در مورد صور پنهان صحبتی نمودید، صور پنهان که در مورد انسان عرض می‌نمایید، به قول معروف جهان اکبر است. هر قدر در مورد آن بگوییم تمامی ندارد، خاصه اینکه بخواهید تدریس بنمایید. مانند همان بیماری ظاهر و باطن است؛ ممکن است ظاهراً انسان سالم باشد و زیبا و بی‌نقص، اما درون غیر از این باشد! ما تمام تلاشمان را می‌نماییم که در مورد اعتیاد و بیماری ناشناخته با درمان همزمان اعتیاد توجه نموده و درمان آن توسط دوستان پزشک به مرحله‌ای از درمان برسانیم. مشروط به اینکه وقت آن نگذشته باشد و تمام بدن آلوده نشده باشد.ادامه مطلب

برچسب ها: سی دی- ، رهایی ، دوای ما غذای ما ، بالهای پرواز ،

شنبه 30 دی 1396

نوشتار کامل سی دی خلق

   نوشته شده توسط: همسفر ندا    نوع مطلب :سی دی های آموزشی ،

"بنام قدرت مطلق"

مبحثی که برای شما می‌خوانم مربوط به ۸۰/۹/۲۱ است.

اکثر انسان‌ها در اندیشه‌اند و برایشان جهان معماست و گذشتن از آن برای کسب علم و معرفت، معمایی دیگر. این جهان که در برابر توست اندازه یک موجود بسیار ریزی است که می‌بینی. اما بدان اگر به درون خود بنگری و وارد دنیای درون خود بشوی؛ خواهی دید یک سلول و یا یاخته درون خودت به بزرگی جهانی است که در آن پرورش می‌یابی و می‌خواهی که در آن به اقیانوس دانش و معرفت و فضیلت قدم بگذاری

                                                     

                                         
ادامه مطلب

برچسب ها: سی دی آموزشی- ، خلق ، رهایی ، کنگره 60 ،

تعداد کل صفحات: 9 1 2 3 4 5 6 7 ...