تبلیغات
بال های پرواز
 
بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره

پریدن باور پرنده ای است که به آسمان می اندیشد 
وگرنه دلیل پرواز  پر   نیست


دلت را خانهٔ ما کن مصفا کردنش با من

به ما درد خود افشا کن مداوا کردنش با من

بیاور قطرهٔ اشکی که من هستم خریدارش

بیاور قطره‌ای اخلاص که دریا کردنش با من

به ما گو حاجت خود را اجابت می‌کنم آنی

طلب کن هرچه می‌خواهی محیا کردنش با من

اگر گم‌کرده‌ای‌ ای دل کلید استجابت را

بیا یک‌لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 4 آبان 1396 :: نویسنده : همسفر عفت


همانطوری که کودک به طور طبیعی بزرگ میشودوزحمت زیادی متحمل نمیشود ولی مادر زحمت زیادی میکشدومامیگوییم رشد کرده کودک یواش یواش صحبت کردن غذاخوردن وراه رفتن رایاد میگیرد وهرکدام ازاینها به سختی انجام میشود .به طوری که کودک به سهولت زبان مادری رایاد میگرد امااگر بخواهیم دربزرگسالی زبان خارجی یاد بگیریم کار دشواری است.

از نظر شرایط فکری روحی جسمانی واقتصادی به هم ریخته میشدیم ان زمان پابه کنگره می گذاریم وناگزیر شدیم موادراکنار بگذاریم پس یک شرایط مناسبی نداریم.

اگر مثل یک کودک باشیم وخودرادراختیار سیستم قرار دهیم ذره ذره همه رافرا میگیریم.بدون جبر وزور به راحتی مسایل منفی ازمادور مشودودرمان انجام میگرد.

این جا تحت عنوان رشد کودک یکی ازمسایل مهم ترس از صحبت کردن است بعضی استاد دانشگاه هستند ووقتی میخواهند برای عده ای سخنرانی کنند اضطراب دارندوپیش روانپزشک میروند تاخوب شوند برای ازبین بردن سوشیول فویال پیش پزشک میروند .

درسیستم سفر اولی که میخواهد صحبت کند صدایمان میلرزد به مرور زمان به شرایطی میرسیم که برای 500 نفر صحبت میکنیم وترس کاملا ازبین میرود بعنوان نگهبان یااستاد.تکامل در جمع بوجود می اید.

یکی از مشکلات مصرف کنند گان مشکل خواب است.مشکل خواب برای همسفران نیز هست.

هرروز که میگذرد مانند کودک که رشد میکند مانیز متحول میشویم .مانند سفر اولی که وارد کنگره میشود میگوید من با دیگران فرق میکنم مشکلاتی که من دارم اینها نداشته اند چون انسان فکر میکند مرغ همسایه غاز است دیگرانی که از توبدتر بودن خوب شدند. کمک شما در تزکیه ی خودتان تا ثیر فراوانی دارد .

کمک یعنی اجرای قوانین است همانی که استاد میگوید عمل کند وروری برنامه باشد وخودش را به سیتم بسپلرد بقیه کارها را خود سیستم خودش انجام میدهد.

از ان تصاویر خوف ووحشت نکنید اکثر انسانهاشبها کابوس میبینند این نشانه ی بهم ریختگی روح وروان است نشانه ی عدم تعادل روان است.

کسی که در خواب کابوس میبیند وقتی در صراط مستقیم قرارمیگرد ذره ذره خوب میشود ممکن است 6 ماه یایکسال طول بکشد .

امیدداشتن اسوده بودن به نیروی خداوندومعتقد بودن مثبت نگر بودن اینده راخوب دیدن اینها کمک بسیار زیادی میکند.

هرچه ازاینده بترسیم این کابوسها زیاد میشود گویی این کابوسها سایه هایی هستند که وقتی به انها فکر میکنیم از فکر ماانها قوت میگرند واگر ما به انها کمتر فکر کنیم انها ضعیف مشوند وازبین میروند.

وقتی باقلب اهنین به پرواز در ایید درخود روحی رایافتید.اراده وخواست شماراه گشای انجام کارهاست. وقتی باقلب مطمعن وباقلب اهنین به پرواز در اییداین به کلام است ولی درحرکت مشکل است.انسانی که مملوازترس واضطراب وخلاف است قلبش پفکی وحلبی است.بنابراین قلب اهنی داشتن نتیجه ی سالم بودن صادق بودن ونداشتن نقاط ضعف.

شاگرد:منظور شما روح خودم است .استاد:البته باشما غریب است مثل این است که شمایک شی قیمتی  راگم کرده اید واکنون بااراده ی اهنین وکمک دیگران ان راپیدامیکنید.

مایک نفس داریم ویک روح .نفس انچیزی است که تعیین موجودیت میکندهم درظاهرهم درباطن هم درخواب وهم دربیداری هم درحیات وهم پس از مرگ.

روح امانتی است ازخداوند که درمادمیده شده اگر بخواهیم حسش کنیم مثل این است که جسم مامانند یک خانه ای است که نفس وروح مادردرونش است .

روح مایک چیز الهی است در شهروجودی ماورکالبدمادمیده میشود وسمبل خوبیها ونیکی هااست روح مثل یک مشاوری است که مارابه نیکیها وخوبیهاهدایت میکندمثل اینکه فرشته ای در چپ وراست ماقراردارن وخوبیها وبدیهارامینویسند.

پس روح در همه ی ماهست وماازان استفاده نمیکنیم وماروح خودراکه مظهر الهی است را گم کرده ایم وباکمک راهنماودوستان هم لژیونی روحمان راپیدا میکنیم.

اگرانسان نادرست وتبهکار باشدهمان گونه رفتارراباخودش میکندکه دراینه میبیندبه همین دلیل است که میگوییم خدایاماراازشرنیرومند ترین دشمن خودمان که جهل ونادانی است نجات بده.

انسانی که تبهکار باشد همه راتبهکار میبیند اگر کینه جوباشیم ان کینه رانسبت به خودمان انجام میدهیم کینه مثل یک اسیدی است که اول باید دردهان خودمان بریزیم به دیگران.اگرغیرازاین بود حق وناحق میشدوخوبی وبدی بی معنی میشد الله سریع الحساب:هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک وبد کنی

امروز میفهمم که عمل نادرست گذشته ی من باعث گردیده که امروز ضربه ی اصلی بمن وارد بشود وقتی انسان کارنادرستی انجام میدهدگویی روی شاخه ی درختی که ارتفاع دارد نشسته وبااره ته شاخه را میبرددراینده قطعا سقوط خواهد کردونقش برزمین خواهد شد

فهمیدم همه بلاهایی که برسرم امده مقصر خودم بودم وحالاهم صبر میکنم وبردباری وتلاش وکوشش میکنم وسعی میکنم به صراط مستقیم هدایت بشوم

ازتوبمن اشاره از من به سردویدن  اشارتی که میشود شاگرد باید حواسش راجمع بکندوبه دنبال ان اشارت برودتاقضیه رابه نتیجه برساند

استاد :حواس خودرا دریک جهت انتشاردهی یعنی هدفت فقط بایدرسیدن به رهایی باشد مثل تیر که در چله ی کمان رها میکنی وقتی هدف در هدف قرارمیگیری چون تمام نیرو دریک نقطه جمع ومتمرکز میشود به هدف میخورد واگر بخواهی پراکنده باشی نمی توانی به ان نتیجه برسی وقتی رهایی است بایدتمام فکرت رهایی باشد اگر بخواهی چند کار همراه بافکررهایی انجام بدهی نمیشود عقل وشعور شما برای جسم مادی کافی است یعنی اینکه بگویی گرسنه ام یااب می خواهم مثال:ماشین که بایدیکسری اطلاعات داشته باشی تاسرعت ان راکنترل کنی امابه خاطر راکد ماندن درفکر قدری وقفه افتاده است بایددرمورد خودسازی جسم وروح نهایت کوشش رابه خرج بدهید

عقل وشعور یکزمانی راکد می ماندوپس رفت گاهی اوقات پول مصرف موا دادم را نابود نمیکند تصمیمات تفکرات غلط اورابه نابودی میکشاندچیزی راکه باید بخرد نمیخرد چیزی را که نباید میفروشد

کودکان وقتی به مدرسه میروندالفبارانمیدانند یعنی شعور تعطیل است شعوریعنی:در ک فهم واگاهی  ووقتی راکد میماندچه اتفاقی می افتد؟خیلی از تصمیم ها ازروی احساس میشود و تعقل در کار نیست

شمااول یاد گیری هستید بخاطر همین میگوییم اول ندانی رابدان تابدانی رابدانی واین صادق است برای همین میگوییم هرچه دارید پشت دربگذارید ووارد بشوید>یک قسمت اموزش وبه کارهای دیگرت هم برسی

وقتی دانش واطلاعات شمابه درجه ی خوبی رسیدجامه ی زیبایی برتن خواهد کردان جامه ی رهایی است به راهی پا گذاشته اید که خیلی سخت است ومشقت دارد ولی باجان ودل قبول کردید هدف شماباید مشخص باشد

کسی که وارد سیستم میشود باید بداند که به کجا می خواهد رسد هدف اگر مشخص باشدبه نتیجه میرسیم  نکته:ماادم هایی هستیم افراطی یاازاین طرف بوم می افتیم یاازاون طرف بعضی وقتها احساساتی میشویم بعضی قتها معنوی وکسانی که در کارهای دنیاشکست میخورندعارف میشوندواستاد میگوید:این فکر واندیشه ی خوبی نیست شمادرجهان وظایفی دارید کسانی که تارک دنیا میشونداشتباه میکنند چون کاردنیا مسولیت داردمانند اموزشگاه بایدیادبگیریم چیزهایی که خداحلال شمرده استفاده نماییم دربعضی مکاتب میگوینداین جسم خاکی یاشیطانی است وجسم خودراباشلاق شکنجه میدادن درصورتی که انچیزی که هست راباید درحد تعادل استفاده کرد درصراط مستقیم وراه درست تاازشک نگذری به یقین نمیرسی

کسی که وارد کنگره میشودبایداین شخصیت بمیرد ویک شخصیت دیگر بوجودایدوازان صفات وویژگی ها وتفکرات بیرون بیایدوتبدیل به یک موجودباتفکر وبایک اندیشه ی الهی پاک ودرست وخردمندیبوجود ایدمانند ققنوس وقتی میخواهد وارد مرحله ی دیگری بشود بایدانقدر بال بزند وبسوزد واز خاکستراوققنوس دیگری بوجود اید

همسفر عفت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 مهر 1396 :: نویسنده : همسفر عفت

اگربخواهیم که به قلبها واردبشویم بایدقلبی پرازمحبت وبااگاهی ودانایی ودانش خیلی بالایی داشته باشیم وبه فرمان عقل خیلی نزدیک بشویم.

بایدخودراتزکیه وپالایش کنیم صیورباشیم وبه خلق خدا خدمت کنیم دراین مسیر نیروهای الهی هم به ما کمک خواهندکرد.

بایددرصراط مستقیم قراربگیریم این راه نزدیک شدن به خداونداست ماذره ای ازخداوندهستیم وصفات خداوند درمابطور کم وجوددارد .

ترک رذایل وترک ضدارزشها اولش سخت است اماحلاوت وشیرینی انجام ندادن ضدارزش که درماایجاد خواهد شد خیلی خیلی بیشتر از ان زمانی بوده که از این رذایل استفاده میکردیم و احساس شادابی وتندرستی واحساس نزدیکی به خداوند میکنیم.
ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : ورود به قلب ها، سی دی، اعتیاد،
لینک های مرتبط :
شنبه 1 مهر 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

روز جمعه  31/6/96 تیم بدمینتون کنگره 60 با مربیگری خواهر هم لژیونی مان همسفر هاجر کسب مقام نمود.نوع مطلب : تبریک، 
برچسب ها : مسابقه، کنگره 60، بدمینتون،
لینک های مرتبط :
شنبه 1 مهر 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

روز جمعه  31/6/96 جشن مرزبان ورزش در ساعت 8:30 دقیقه صبح در پارک شهرداری انجام شدنوع مطلب : تبریک، 
برچسب ها : جشن مرزبان ورزش،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

روز چهارشنبه 29/6/96 رهایی خانم نرگس و مسافر محترمشان به دستان پر توان آقای مهندس انجام شدادامه مطلب


نوع مطلب : تبریک، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، درمان،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

روز دوشنبه تاریخ 27/06/1396 لژیون بالهای پرواز با حضور11 نفر از همسفران و استادی خانم خاطره و دبیری همسفر مریم و با دستور جلسه انتقال صفات راس ساعت 17:45 دقیقه آغاز به کار نمود.

در ابتدای جلسه استاد محترم آموزش چگونه وارد شدن در سایت و وبلاگ کنگره و و چگونگی ثبت نظر در سایت ره به همسفران آموزش دادند و بعد در مورد سی دی انتقال صفات  همسفران مشارکت نمودند.

ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها : انتقال صفات، درمان، اصلاح شخصیت، گزارش،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

روز دوشنبه 27/6/96 جشن سپاس از اسیستانت، مرزبان و ایجنت

لژیون خانم خاطره و 11 نفر از همسفران بالهای پرواز
ادامه مطلب


نوع مطلب : تبریک، 
برچسب ها : جشن، مزربان، اسیستانت، ایجنت،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

به نام قدرت مطلق الله

نمونه سوالات آزمو ن مجازی شماره (2)

منابع آزمون: جهان بینی (2) و سی دی صحرا

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره ( ۱ )

منابع آزمون: جزوه جهان بینی یک و سی دی خدا

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه تاریخ 20/06/1396 لژیون بالهای پرواز با حضور 8نفر از همسفران و استادی خانم خاطره و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه از کجا تا به کجا راس ساعت 17:45 دقیقا آغاز به کار نمود.

در ابتدای جلسه استاد محترم از هفته اسیستانت ،ایجنت و مرزبان و اهمیت آن صحبت کردند.

مرزبانها در پی دستوراتی که از طرف اسیستانت و ایجنت القا میشود قوانین را رعایت میکنند و اجرا میکنند تا ما بتوانیم دقایقی را که به کنگره می آییم بدون دغدغه و با تسلی خاطر و با آرامش باشیمدراین هفته باید به اندازه ایی که انرژی گرفتیم و لذت بردیم و به حال خوش رسیدیم از نظم و انضباط و حرمت هایی که اجرا میشود از مربان ها و اسیسنت و ایجنت قدردانی کنیم.ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها : رهایی، سی دی، ضد ارزش، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

به نام قدرت مطلق الله

چند روز پیش با دوستم که سیگاری بود بیرون رفتم خیلی شخص پرحرفی بود و ذهن شلوغی داشت و باید خیلی حرف میزد تا خالی شود دوستم در حرفهایش گفت تو آدم ارزشمند و خوبی هستی خدمت میکنی به مردم اما من آدم انگل و به درد نخوری هستم وقتی این چنین صحبت کرد من فهمیدم که مشکل این فرد در مثلث شخصیتش است که احساس بی لیاقتی میکند و همش درباره دانشگاه و مدرک و چیزهای مردم حرف میزند و برای خودش این چیزها مثل رویاست یعنی توان و لیاقت داشتن این چیزها را در خود نمیبیند .این احساس اگر در آدم باشد حتی اگر تمام مدارک تحصیلی را هم بگذارند جلویش باز هم این احساس ناراحتی و نارضایتی با آن شخص میماند.ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، سی دی، بالهای پرواز، انتقال صفات،
لینک های مرتبط :

به نام اولین عاشق

روز دوشنبه مورخ 13/06/1396 لژیون بالهای پرواز باحضور 8نفر از همسفران و استادی خانم خاطره و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه وادی چهاردهم و سی دی از بین بردن نقاط حساس راس ساعت 18آغاز به کار نمود.

عاشق را با حساب عشق است با معشوق چه حساب دارد

ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، سی دی، نقاط حساس،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 14 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

سخنان آقای مهندس دژاكام در سی دی از كار انداختن نقاط حساس

متن كتاب صفحه 126 : در مورد زنده شدن و یا بیداری سلولها باید بگویم ، این واكنشها در وجود شما بوده است و به همین جهت باید بیشتر توجه نمائید كه در نفس خود به منطقه سردسیر سر بزنید . میدانید كه انسان در سرما به حالِ ، بیحالی می افتد و كم كم سرما باعث بیحس شدن كلیه سیستمهای حیاتی و گاهی موجب توقف كامل حیات او میشود.


در اینجا اعتیاد به سرما تشبیه شده است ، میدانیم كه سرما باعث كاهش فعالیت بدن و تدریجاً كلیه نقاط بدن میشود . انسانها در اثر مصرف مواد مخدر و برخی دیگر در اثر انجام اعمال دیگر به خواب رفته اند . در ابتدا ما هیچ حسی نداریم ولی وقتی سفر تدریجی را آغاز مینمائیم یواش یواش این سلولها ، گوئی كه بیدار میشوند و زنده و دارای توان میشوند . مطلبی كه در اینجا مطرح است مثل این است كه خرگوش از خواب زمستانی بیدار میشود . وقتی مواد مصرف میكنیم در یك حالت كرختی و بیحسی خاص فرو میرویم ولی موقعی كه ازین حالت كرختی و بیحسی خارج میشویم ، تك تك سلولها زنده میشوند و خیلی از نیروهائی كه درون ما بوده شروع به بیدار شدن میكنند . اینجا میخواهد به ما بگوید كه وقتی این نیروها بیدار میشوند ، ما چگونه بایستی این نیروها را كنترل و نقاط حساس را از كار بیندازیم . البته  این مسئله فقط در مورد افراد مصرف كننده نیست ، در مورد بقیه افراد هم صدق میكند . خیلی از افراد هستند كه یك سری از نقاط حساس آنها در مرحله خوب و مفید است ولی ناگهان از كنترل خارج شده و حالت تخریبی و منفی پیدا میكند مثل حسادت . این حس تا آنجائی كه باعث ایجاد حس رقابت و حركت و جنب و جوش و میل به پیشرفت در ما شود خوب است ولی اگر باعث شود ما به شخصی كه به او حسادت میورزیم، خسارت وارد كنیم و باعث آزار و اذیت او شویم ، باید جلوی آن گرفته شود و این نقطه حساس از كار انداخته شود. از كار انداختن نقاط حساس كار ساده ای نیست ، خیلی كار سخت ، بغرنج و پیچیده ای است . اگر به فرض ، شخص نقطه ی حساسش حسادت باشد و بخواهد آنرا از كار بیندازد ، خیلی كار سختی در پیش دارد . هر نقطه حساسی كه شما در نظر بگیرید ، وقتی به نقطه قوی میرسد ، آنگاه از كار انداختنش بسیار مشكل و پیچیده میشود .یا مثلا دروغ گفتن ، پرخوری و ....... مانند نقطه حساس ما كه مصرف مواد بود و از كار انداختن آن واقعاً كار سخت و طاقت فرسائی بود .

ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، سی دی، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 06/06/1396 لژیون بالهای پرواز باحضور تعدادی از همسفران و استادی خانم خاطره با دستور جلسه قضاوت و جهالت و ساختن قالب راس ساعت 18:20 آغاز به کار نمود.


در ابتدای جلسه خانم خاطره از همسفران خواستند که در مورد دستور جلسه که قضاوت و جهالت بود مشارکت کنند.ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها : رهایی، اعتیاد، سی دی، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 شهریور 1396 :: نویسنده : همسفر ندا

کار کنگره 60و خاصیت و اصول کنگره 60ساختن قالب انسان هاست حل مساله اعتیاد یکی از کوچکترین کارهایی است که کنگره برای انسان های مصرف کننده ئ خواهان رهایی و درمان انجام میدهد

در صنعت هم ساختن قالب بخش مهمی از تولید و زایش است اگر بخواهیم قطعه ایی را تولید کنیم اول باید قالبش را طراحی کنیم و بسازیم اگر بخواهیم قطعه ایی را تولید کنیم اول باید قالبش را طراحی کنیم و بسازیم اگر قالب طراحی شده محکم ،اصولی و همه جانبه باشد تولید شده ها هم اصولی،محکم و بدون نقص هستند...ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : اعتیاد، سی دی، رهایی، درمان، قالب،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :