تبلیغات
بال های پرواز - برداشت ازسی دی ورود به قلبها
 
بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
دوشنبه 3 مهر 1396 :: نویسنده : همسفر عفت

اگربخواهیم که به قلبها واردبشویم بایدقلبی پرازمحبت وبااگاهی ودانایی ودانش خیلی بالایی داشته باشیم وبه فرمان عقل خیلی نزدیک بشویم.

بایدخودراتزکیه وپالایش کنیم صیورباشیم وبه خلق خدا خدمت کنیم دراین مسیر نیروهای الهی هم به ما کمک خواهندکرد.

بایددرصراط مستقیم قراربگیریم این راه نزدیک شدن به خداونداست ماذره ای ازخداوندهستیم وصفات خداوند درمابطور کم وجوددارد .

ترک رذایل وترک ضدارزشها اولش سخت است اماحلاوت وشیرینی انجام ندادن ضدارزش که درماایجاد خواهد شد خیلی خیلی بیشتر از ان زمانی بوده که از این رذایل استفاده میکردیم و احساس شادابی وتندرستی واحساس نزدیکی به خداوند میکنیم.


انسانهایی که از قلبهاواردمیشوند وبامحبت نسخه میپیچند ودیگرانی که در دارلفنون حیات اموزش دیدندازبرخورد ونسخه پیچی برای مسافران عاجزند.مردی که ازقلبها واردشدحضرت محمد بود ابوسفیان وهمسرش وقتی دیدند دورمکه چادرهای زیادی زده بودند وروشنایی ونورها رامیدندمحمد رایک نقطه ی کوچک میدند و انموقع چه نوری بود گسترش پیداکرده بود وارد قلبها شدن همین طوری نیست.

ازقلبهاعبورکردن توانایی خیلی بالایی ودانایی واطلاعات ودانش خیلی بالایی میخواهد . بایدانسان راشناخت حتی اگردشمنت باشد درهرشرایطی بایدمشکلش رادرک کنی واورااحساس کنی . وقتی وارد شهری میشوی بایدوارد کوچه پس کوچه هایش بشوی تاادرس راپیداکنی وازدرواردشوی..

منظورازقلب انسانها قلبی که خون راپمپاز میکند نیست این یک تمثیل است بایدنقطه ی ورودرادرک کنی وازچه نقطه ای می خواهی واردبشوی ورود به قلب انسانها دزی است که دیوارهای محکمی دارد ودرنداردودیوارهایش مرتفع است بایدراه ومسیر راپیداکنی وقتی شناختی انسانهارادرک میکنی ووقتی حرکتی انجام داد میفهمی ازجهالت اوبوده .

کارهایی که ماخودمان نمیتوانیم انجام بدهیم انتظارداریم دیگران انجام بدهند به طورمثال :من خودم ازمضرات سیگارمیگویم اما نمیتوانم سیگار راکناربگذارم این قضیه را روی محبت داقت گذشت پاکی بخشش وراستی چرخش ارد.

بعضی انسانها ازقلبها وارد میشوندولی بعضی ها مانند مار زهراگین هستندودیگران رانیش میزنند واین مربوط به اگاهی نیست اگرنمیتوانی دردی ازدیگران برداری نمک روی زخمش نباش .

انسانی که روی دوپا حرکت میکند مانند کهکشان است مانند:جهان ودنیا میمانند.

هزاران هزارمشکل ومساله وگرفتاری ناکامی شکستها موفقیتها پیروزیها دراین انسان است وتواورابه عنوان انسان دوپا میبینی وتنها اظهار نظری که میکنی این است که خشگل است پیراست جوان است صحبت کردن بلداست لهجه دارد وبااین دیدگاه درمورد انسانهابه قضاوت میشینی که ظاهرش را نگاه میکنی .کسی که به فرمان عقل نزدیک شده باشد اومیتواند انسانهارادرک کند اومیداندچه کلمه ای به نفع اوست وچه کلمه ای به ضرر او واین ویزگی بزرگ عرفا وکسانی که ازقلبها وارد میشوند.

یک پزشک میخواهدظرف 1ساعت 20 نفر راببیند وهمانطور که باشما صحبت میکند سرش رابالا نمی اورد که باشما حرف بزند برای درمان هرمریضی سقراط فرموده :2 مساله لازم داریم اگرچشمت دردمیکند مشکل درسراست اگرسرت دردمیکندمشکل درتنت است مشکل درروح وروانت است تمام بیماریها یی ک انسان مسگیرد برمیگردد به بدفکرکردن وبدزندگی کردن  .اگر سرطان میگرند برای بهم ریختگی روح وروان است وقتی فکر خوب کارنکند سیستم خوب کارنمیکند وچاکراهایش وفیزیکش میرزدبهم. وقتی بخواهیم مشکلی را حل کنیم بایدبه یکسری اگاهی رسیده باشیم تابتوانیم مشکلی راحل کنیم انسانی که بهم ریخته نمیتواند ظرف 5 دقیقه بایک قرص درست بشود همه چیز رامیخواهیم سریع بایک قرص درست کنیم یک نفرکه دراین سیستم وارد میشود علاوه براینکه دارومیخورد وبه درمان میرسداموزش هم میبیند بعضی ازراهنماها 1200 ساعت یا1400 اموزش میبینند .

طبق فرمان بایستی دربیداری این مسایل را می اموختی این پیامها پیام قران شریف است منظورازاجراکردن این فرامین است وگاهی اوقات وقتی که فکرمیکنیم کسی دینداراست امل است یاادم منفورجامعه است کسی که بی دین تراست متجددتراست اقای دکتر رسولی گفت:خداوندازیکسری ادمها خوشش نمی اید وازیکسری ادمها خوشش می اید :خداوند محسنین رادوست داردخداوند مکتکبرین رادوست ندارد خداوند انسانهایی که ازضدارزشی برگشت کرده اند رادوست دارند خداوند تجاوزکاران رادوست ندارد ...

جهان درحال تغییراست شبکه اینترنت خیلی تغییرانجام داد وخیلی دگرگونی انجام داد وخیلی انسانها را به هم نزدیک کرد یک جوان که درسوپر مارکت پشت کامپیوتر نشسته بیشتراز یک بازرگان درامددارد تجارت وبازرگانی بهم ریخت چون همه چیز روبه تغییراست این تغییرات مشکلات خاص خودرادارد .

شمارابران است که شناخت انسان بسوی تکامل انجام اموراتی بشود که زمینه ی اصلی ان انسانها ی ازیادرفته است که همان مصرف کنندگان مواد مخدر هستند که از هرطرفی کوبانده میشوند قبلا میخواستند معتادین راازبین ببرند مانند چینیها وارد کشتی کنند وداخل دریا بریزند بجای یاری وکمک کردن  پاک کردن صورت مساله ی اعتیادبود همه چیز درعمل بامحبت وباتفکر وتعقل صحیح انجام میپذیرد .

هدایت انسانها بطرف ارامش وتفکر بیشتر وتوام بامحبت صحیح وحساب شده باشد گاهی اوقات محبت باعث تخریب میشود مانند جوانی که ازتخم مرغ دزدیدن به شتردزدیدن رسیدوکارش به اعدام پایان یافت ودرپایان زبان مادرش راجدا کرد چون این مادر محبت زیاد بی جا به فرزند داشت واوراهیچوقت تنبیه نکرد .

محبت درتمام سطوح بایدحساب شده باشد وبلاعوض باشد نخواهیم محبت کنیم که عوضش راببینیم.این مشعل خاموشی ندارد کنگره 60 اغازی نموده که پایانی ندارد پالایش وتزکیه نیازی به فرقه یاگروه ندارد اگرمیخواهید شمادرارامش واسایش قراربگیرید بایدتزکیه وپالایش بشوید ودرصراط مستقیم قراربگیرید . راههای صراط مستقیم میانبرندارد اگردین رادرست اجراکنیم روی سنگ بگذاری طلا میشود .

تمامی ذات نیک وبدفرد که وارد پروسه ی خوبیها میشود زیراوارهای سهمگین دراین نوع افراد مدفون شده هم خوبیاشون  هم بدی هاشون حالا دوباره بایداحیاوساخته شود  واین احیای دوباره کاربسیار سخت است واگرباقدرت الهی همراه نباشد روبه زوال میرود وکی میتوانی ازقدرت الهی استفاده کنی؟زمانی  که درمسیر ارزشها حرکت کنیم ونیروی الهی یارویاورمان خواهدبودمسیحی یامسلمان یاسفیدیازرد باشد.

اگراحسان کنی یادروغ بگویی به خودت برمیگردد هرچه کنی به خودکنی گر همه نیک بدکنی . اگرچشم دل داشته باشی میتوانی نیروهای الهی راببینی تنهاچیزی که خوف دارد نیروهای الهی هستند نیروهای شیطانی ترسی ندارند .

نیروهای شیطانی نمیتواند روی انسانهایی که درنیروهای الهی هستند اثربگذارند تنها روی انسانهای بهم ریخته اثر میگذارند هراتفاقی که درزمین واسمان میفتد هردومکمل هم هستند وهردو ازاین قضیه سود میبرند ویکدیگرراکامل میکنند.

نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : ورود به قلب ها، سی دی، اعتیاد،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:11 ق.ظ

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the best in its field. Great blog!
شنبه 18 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

I constantly spent my half an hour to read this website's articles or reviews every day along with a cup of coffee.
شنبه 22 مهر 1396 02:46 ب.ظ
خداقوت
یکشنبه 9 مهر 1396 08:43 ب.ظ
شکر بخاطر خدمت عاشقانه شما خانم عفت عزیز
شنبه 8 مهر 1396 10:40 ق.ظ
باسلام و خداقوت خدمت خانم عفت و تشکر از خانم خاطره عزیز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :