تبلیغات
بال های پرواز - سی دی آموزشی رشد کودک
 
بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
پنجشنبه 4 آبان 1396 :: نویسنده : همسفر عفت


همانطوری که کودک به طور طبیعی بزرگ میشودوزحمت زیادی متحمل نمیشود ولی مادر زحمت زیادی میکشدومامیگوییم رشد کرده کودک یواش یواش صحبت کردن غذاخوردن وراه رفتن رایاد میگیرد وهرکدام ازاینها به سختی انجام میشود .به طوری که کودک به سهولت زبان مادری رایاد میگرد امااگر بخواهیم دربزرگسالی زبان خارجی یاد بگیریم کار دشواری است.

از نظر شرایط فکری روحی جسمانی واقتصادی به هم ریخته میشدیم ان زمان پابه کنگره می گذاریم وناگزیر شدیم موادراکنار بگذاریم پس یک شرایط مناسبی نداریم.

اگر مثل یک کودک باشیم وخودرادراختیار سیستم قرار دهیم ذره ذره همه رافرا میگیریم.بدون جبر وزور به راحتی مسایل منفی ازمادور مشودودرمان انجام میگرد.

این جا تحت عنوان رشد کودک یکی ازمسایل مهم ترس از صحبت کردن است بعضی استاد دانشگاه هستند ووقتی میخواهند برای عده ای سخنرانی کنند اضطراب دارندوپیش روانپزشک میروند تاخوب شوند برای ازبین بردن سوشیول فویال پیش پزشک میروند .

درسیستم سفر اولی که میخواهد صحبت کند صدایمان میلرزد به مرور زمان به شرایطی میرسیم که برای 500 نفر صحبت میکنیم وترس کاملا ازبین میرود بعنوان نگهبان یااستاد.تکامل در جمع بوجود می اید.

یکی از مشکلات مصرف کنند گان مشکل خواب است.مشکل خواب برای همسفران نیز هست.

هرروز که میگذرد مانند کودک که رشد میکند مانیز متحول میشویم .مانند سفر اولی که وارد کنگره میشود میگوید من با دیگران فرق میکنم مشکلاتی که من دارم اینها نداشته اند چون انسان فکر میکند مرغ همسایه غاز است دیگرانی که از توبدتر بودن خوب شدند. کمک شما در تزکیه ی خودتان تا ثیر فراوانی دارد .

کمک یعنی اجرای قوانین است همانی که استاد میگوید عمل کند وروری برنامه باشد وخودش را به سیتم بسپلرد بقیه کارها را خود سیستم خودش انجام میدهد.

از ان تصاویر خوف ووحشت نکنید اکثر انسانهاشبها کابوس میبینند این نشانه ی بهم ریختگی روح وروان است نشانه ی عدم تعادل روان است.

کسی که در خواب کابوس میبیند وقتی در صراط مستقیم قرارمیگرد ذره ذره خوب میشود ممکن است 6 ماه یایکسال طول بکشد .

امیدداشتن اسوده بودن به نیروی خداوندومعتقد بودن مثبت نگر بودن اینده راخوب دیدن اینها کمک بسیار زیادی میکند.

هرچه ازاینده بترسیم این کابوسها زیاد میشود گویی این کابوسها سایه هایی هستند که وقتی به انها فکر میکنیم از فکر ماانها قوت میگرند واگر ما به انها کمتر فکر کنیم انها ضعیف مشوند وازبین میروند.

وقتی باقلب اهنین به پرواز در ایید درخود روحی رایافتید.اراده وخواست شماراه گشای انجام کارهاست. وقتی باقلب مطمعن وباقلب اهنین به پرواز در اییداین به کلام است ولی درحرکت مشکل است.انسانی که مملوازترس واضطراب وخلاف است قلبش پفکی وحلبی است.بنابراین قلب اهنی داشتن نتیجه ی سالم بودن صادق بودن ونداشتن نقاط ضعف.

شاگرد:منظور شما روح خودم است .استاد:البته باشما غریب است مثل این است که شمایک شی قیمتی  راگم کرده اید واکنون بااراده ی اهنین وکمک دیگران ان راپیدامیکنید.

مایک نفس داریم ویک روح .نفس انچیزی است که تعیین موجودیت میکندهم درظاهرهم درباطن هم درخواب وهم دربیداری هم درحیات وهم پس از مرگ.

روح امانتی است ازخداوند که درمادمیده شده اگر بخواهیم حسش کنیم مثل این است که جسم مامانند یک خانه ای است که نفس وروح مادردرونش است .

روح مایک چیز الهی است در شهروجودی ماورکالبدمادمیده میشود وسمبل خوبیها ونیکی هااست روح مثل یک مشاوری است که مارابه نیکیها وخوبیهاهدایت میکندمثل اینکه فرشته ای در چپ وراست ماقراردارن وخوبیها وبدیهارامینویسند.

پس روح در همه ی ماهست وماازان استفاده نمیکنیم وماروح خودراکه مظهر الهی است را گم کرده ایم وباکمک راهنماودوستان هم لژیونی روحمان راپیدا میکنیم.

اگرانسان نادرست وتبهکار باشدهمان گونه رفتارراباخودش میکندکه دراینه میبیندبه همین دلیل است که میگوییم خدایاماراازشرنیرومند ترین دشمن خودمان که جهل ونادانی است نجات بده.

انسانی که تبهکار باشد همه راتبهکار میبیند اگر کینه جوباشیم ان کینه رانسبت به خودمان انجام میدهیم کینه مثل یک اسیدی است که اول باید دردهان خودمان بریزیم به دیگران.اگرغیرازاین بود حق وناحق میشدوخوبی وبدی بی معنی میشد الله سریع الحساب:هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک وبد کنی

امروز میفهمم که عمل نادرست گذشته ی من باعث گردیده که امروز ضربه ی اصلی بمن وارد بشود وقتی انسان کارنادرستی انجام میدهدگویی روی شاخه ی درختی که ارتفاع دارد نشسته وبااره ته شاخه را میبرددراینده قطعا سقوط خواهد کردونقش برزمین خواهد شد

فهمیدم همه بلاهایی که برسرم امده مقصر خودم بودم وحالاهم صبر میکنم وبردباری وتلاش وکوشش میکنم وسعی میکنم به صراط مستقیم هدایت بشوم

ازتوبمن اشاره از من به سردویدن  اشارتی که میشود شاگرد باید حواسش راجمع بکندوبه دنبال ان اشارت برودتاقضیه رابه نتیجه برساند

استاد :حواس خودرا دریک جهت انتشاردهی یعنی هدفت فقط بایدرسیدن به رهایی باشد مثل تیر که در چله ی کمان رها میکنی وقتی هدف در هدف قرارمیگیری چون تمام نیرو دریک نقطه جمع ومتمرکز میشود به هدف میخورد واگر بخواهی پراکنده باشی نمی توانی به ان نتیجه برسی وقتی رهایی است بایدتمام فکرت رهایی باشد اگر بخواهی چند کار همراه بافکررهایی انجام بدهی نمیشود عقل وشعور شما برای جسم مادی کافی است یعنی اینکه بگویی گرسنه ام یااب می خواهم مثال:ماشین که بایدیکسری اطلاعات داشته باشی تاسرعت ان راکنترل کنی امابه خاطر راکد ماندن درفکر قدری وقفه افتاده است بایددرمورد خودسازی جسم وروح نهایت کوشش رابه خرج بدهید

عقل وشعور یکزمانی راکد می ماندوپس رفت گاهی اوقات پول مصرف موا دادم را نابود نمیکند تصمیمات تفکرات غلط اورابه نابودی میکشاندچیزی راکه باید بخرد نمیخرد چیزی را که نباید میفروشد

کودکان وقتی به مدرسه میروندالفبارانمیدانند یعنی شعور تعطیل است شعوریعنی:در ک فهم واگاهی  ووقتی راکد میماندچه اتفاقی می افتد؟خیلی از تصمیم ها ازروی احساس میشود و تعقل در کار نیست

شمااول یاد گیری هستید بخاطر همین میگوییم اول ندانی رابدان تابدانی رابدانی واین صادق است برای همین میگوییم هرچه دارید پشت دربگذارید ووارد بشوید>یک قسمت اموزش وبه کارهای دیگرت هم برسی

وقتی دانش واطلاعات شمابه درجه ی خوبی رسیدجامه ی زیبایی برتن خواهد کردان جامه ی رهایی است به راهی پا گذاشته اید که خیلی سخت است ومشقت دارد ولی باجان ودل قبول کردید هدف شماباید مشخص باشد

کسی که وارد سیستم میشود باید بداند که به کجا می خواهد رسد هدف اگر مشخص باشدبه نتیجه میرسیم  نکته:ماادم هایی هستیم افراطی یاازاین طرف بوم می افتیم یاازاون طرف بعضی وقتها احساساتی میشویم بعضی قتها معنوی وکسانی که در کارهای دنیاشکست میخورندعارف میشوندواستاد میگوید:این فکر واندیشه ی خوبی نیست شمادرجهان وظایفی دارید کسانی که تارک دنیا میشونداشتباه میکنند چون کاردنیا مسولیت داردمانند اموزشگاه بایدیادبگیریم چیزهایی که خداحلال شمرده استفاده نماییم دربعضی مکاتب میگوینداین جسم خاکی یاشیطانی است وجسم خودراباشلاق شکنجه میدادن درصورتی که انچیزی که هست راباید درحد تعادل استفاده کرد درصراط مستقیم وراه درست تاازشک نگذری به یقین نمیرسی

کسی که وارد کنگره میشودبایداین شخصیت بمیرد ویک شخصیت دیگر بوجودایدوازان صفات وویژگی ها وتفکرات بیرون بیایدوتبدیل به یک موجودباتفکر وبایک اندیشه ی الهی پاک ودرست وخردمندیبوجود ایدمانند ققنوس وقتی میخواهد وارد مرحله ی دیگری بشود بایدانقدر بال بزند وبسوزد واز خاکستراوققنوس دیگری بوجود اید

همسفر عفت

نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : سی دی، آموزشی، رشد کودک، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:11 ق.ظ

This web site truly has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
شنبه 18 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

Hi colleagues, good piece of writing and nice arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.
یکشنبه 7 آبان 1396 04:32 ب.ظ
سلام خداقوت خانوم عفت عزیزم بسیار عالی بود.ازتون ممنونم
پنجشنبه 4 آبان 1396 01:22 ب.ظ
خداقوت به همسفر عفت بخاطر پشت کار و خواسته قوی در خدمت
خدمت در جایگاهای بالاتر را برایتان آرزومندیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :