بال های پرواز
وب لژیون همسفر خاطره (کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان)
درباره وبلاگ


ما همه برای خدمت و آموزش پا به حیات نهاده ایم . ابتدا ،آموزش سپس خدمت درست ،انجام بدهیم.
تا اینکه از این بندهائی که ما را به اسارت خود در آورده اند بتوانیم تک تک آنها را بگسترانیم و به جلو پیش برویم تا جایی که آموزگاری شویم برای افرادی که در بندها اسیر شده اند تا آنها را نجات بدهیم وبرای رهایی آنان تلاش نمائیم.
اما برای رهایی از چنگال اعتیاد به مواد مخدر، که مسافران مان اسیر آن شده اند و برای رهایی از دام هائی که مسافران و همسفران در آن اسیر گشته اند بایستی آموزش کافی در این زمینه ببینیم و سپس صبر را مد نظر داشته باشیم و در برابر سختیها و مشکلات استقامت و پایداری نشان دهیم تا به آن رهایی و آرامش نسبی دست یابیم و به نقطه ای جاری شویم که آغاز نمودیم.

مدیر وبلاگ : همسفر خاطره
سه شنبه 3 بهمن 1396 :: نویسنده : همسفر عفت

مطلبی که موردبحث است راجع به انسان است.هیچ کتابی بهترازقران به زیبایی راجع به انسان شکافته نشده است.فیلسوفهادانشمندان روانپزشکان راجع به انسان مطالب زیادی میگفتندامادرست نبودمگرکسانی که به ان تفکرواندیشه وشناخت بسیاربالایی دست یافته دباشند.هرچه مولانادرموردانسان صحبت کرده هیچ وقت کهنه وقدیمی نمیشود.منکتاب های زیادی خواندم اموزش دیدم وتجربه دارم وخاطرات تمام بزرگان راخواندم امابهتروقشنگ ترازقران ندیدم وهیچ دینی زیباترازاسلام ندیدم

          

                         

مسیحیت همسرمیگیردودیگرنمیتواندمتارکه کندامااسلام اینطورنیست.کسی باگلوله ی اتش ساختمان یاجنگلی رااتش میزندایاتقصیرگلوله ی اتش است اگرروحانی فسادمیکندایاتمام روحانی هاواسلام بداست.خیلی به اسم این مکتب سرادم هارامیبرندپس تقصیرمکتب نیست.ان الاانسان حلوعاانسان موجودی حریص است کسی که باخودش دعامیکردکه خدامیشه این تخم مرغ هاطلاشود.واذامسه الشرجزوعاوموقعی که به انسان شری میرسدجزع وفزع میکنددرکنگره هم داریمباحال خراب مشکل ووضعیت بسیاربدگریه میکردند.واذامسه الشرمنوعاتاحالامصرف کننده بودالان حالش خوب شده اذیت هاشروع میشه وقتی شراوبرداشته میشودشروع به الدرم بلدرم میکند.انسان سه ویزگی دارد1-انسان حریص است2-اگرشری ب اوبرسدجزعوفزع میکند3-انسان موجودزیانکاری است.مگرکسانی که ایمان اوردندوعمل صالح انجام دادندودیگران رابه محبت وصبرتوصیه می کنند.ان الانسان لربه لکنودانسان موجودی است که نسبت به رب خودش ناسپاس است معلمی که اورابه رهایی رسانده یاپدرومادرش که اورابزرگ کرده اندپنهان میکندمگرکسانی که ایمان اورده اند.انسان موجودی است که صورپنهان واشکارداردوبسیارتابسیارشگفت انگیزاست.کجابه این زیبایی انسان رامعرفی میکند.انسان میگویدانسان اشرف مخلوقات است مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خاک.مابایدبدانیم درچه نقطه ای بودیم ودرچه نقطه ای قرارداریم بایدبه نقطه ای برسیم که مردم داری ودوست داشتن رایادبگیریم.رهجوبایدبه راهنمااحترام بگذاردکسانی ک احترام نگذاشته اندتاریخ مصرفشان به اتمام رسیدوازهم پاشیدند.قسمت های صورپنهان انسان سرعتش بالااست مثلادریک چشم به هم زدن به مشهدمیرود.درحقیقت درشهروجودی باسرعت نورنمیتوانیم حرکت کنیم بایدباسرعت قدم به قدم حرکت کنیم.انسان تلفیقی ازصورپنهان واشکاراست وموجودات دیگراین راندارند.درانسان صورپنهانش چیزه دیگری است وصوراشکارش چیزه دیگر.درصوراشکارش جانثاروخانه زادامادرصورپنهانش دشمن وقاتل است.اماحیوانات درنفس اماره هستندهرچه میبینندبه طرف همان میروند.وقتی انسان درمرحله ی انسانی قرارگرفت صوراشکاروپنهانش یکی نبود.وقتی اموزش میبینددانش اوبالامیرودوگسترده ترمیشودبازدوباره صورپنهان واشکارش یکی میشوداگرعالی بودتبدیل به نورمیشود.مادراین دنیای فیزیکی نیستیم یک طول عمری رامیکنیم وازدنیامیرویم قبلاهیچ چیزبودیم وبعدازمردن هم هیچ چیز میشویم ولی فرق میکندپرده هاکنارمیروندتاچهره های حقیقی اشخاص به سبب جبران پلیدی هانمایان شودواین همان رحمت خداونداست که برانسان فرستاده میشودوبرای بهبودی اومانندکودکی که نمیتواندراه برودبه اوکمک میشود

اغازه شگفت انگیزه2نفس اماره یعنی امرکننده بالاترین نفس درحیوان که نفس اماره است پایین ترین نفس درانسان است انسان به این دلیل شگفت انگیزاست که بین دوقطب قرارمیگیردکه بایدیکی راانتخاب کندودارای دوصورپنهان واشکاراست.انسان مانندکودکی که نمیتوادراه برودبه اوکمک میشوداگراین کمک راپذیرفت یک گام به جلورانده میشودخی قلوبهم مرض درزقلبهای انان مرض است وماپرده ای برروی دیدگان انها کشیده ایم تانبینند.کرانندوکورانندکسانی که تعقل نمیکنند.میگویداگرپره ای برروی چشم من کشیده شده تامن نبینم تقصیرمن نیست ومن مرتکب خلاف شده ام.به مسئله ای برمیخوریم که راه حلش سخت است.من چگونه میتوانم بوی ادکلن کریستین راتشخیص دهم امکان پذیرنیست برای اینکه جملات رادرک کنیم بایدذره ذره دانایی واگاهی مابالا برودتاان جمله رادرک کنیم.اگرقراربراین باشدکه خداوندپرده هاراجلوی چشم مابکشدکه ماموضوعات راتشخیص ندهیم میگویندخداوندمریض استیاچراخدااینکاررامیکند.وقتی انسان مرتکب خطایی شودبایدان خطاراجبران کندفرض کنیم فردی به هفتادضربه محکوم شده دوتاشلاق که خوردپشیمان میشودایاشلاق زدن قطع میشودایاکسی که ادم کشته ومیخواهدقصاص شودازته دل پشیمان میشودایاقصاص نمیشودتوبه همین است معنی فاسی اش یعنی بازگشت ازضدارزش ها مثلادرظلمت درته چاه می رویم حالا می خواهیم بازگشت کنیم تاتصمیم گرفتیم بیرون بیاییم بایدتمام چاهی که رفتیم رابالابیاییم.بایدجبران کنی وقتی اندازه اش راکشیدی پرده ها کنارمیروداین رحمت خداونداست که برانسان فرستاده میشودوفرصت به اوداده میشودتاجبران پلیدی هاکنداگربپذیرد به جلومیرودوکمک دیگری به اومیشودبعضی هامیگویندمن که دیگرخوب شده ام پس چراخداوندبه من کمک نمیکند.چون تودرقبل درمزرعه ات میوه های زهراگین وعلف های هرزراکاشتی ازامروزمیخاهی نکاری ولی انهاراکاشتی خسارت زدی به ماشین فلانی بامعذرت خواهی درست نمیشودبایدخسارت ماشین رابدهی درسیستم یک قدم برمیداریم بعدبه ماکمک میشود.کمک های الهی هم همینطوراست به عبارتی وقتی صورت ظاهروباطن باهم یکی میشوندبه ارامی باعث مشکلاتی برای جهان وجهان هانمیشودکسی که رشوه میگیرددروغ میگویدوخیانت میکندوکسی ک موادمصرف میکندبرای جهان مادی مشکل ایجادمیکند.بعضی هامعتقدندجهان فیزیکی همین جهان است اینهاندیدندونفهمیدندچون دستگاه دیدن وگوش انسان محدوداست مثلابالای یک ساختمان سی طبقه بایستیم صورت انسان هایی که پایین هستندرانمیبینیم.دنیاواخرت دوجهان است عالم ملک/عالم ملکوت/عالم ناسوت وجبروت.برای مصرف کنندگان عالم حپروت.کره ی زمین به اندازه ی یک شن درون کویر لوت است.میگویندانسانهافقط روی زمین زندگی میکنندقطعاانسان های دیگری روی کروات دیگرزندگی میکنندوحیات به شکل های دیگروجوددارد.درفیلم های فضایی شکل های زشتی رانشان میدهندچون زیباترازانسان رانمیتواننددرست کنند.وقتی جهان هایی که باچشم نمیبینیم نقض نمیکند که خداوندنیست.خداوندبرای تمام زمین واسمان هاست عالم برزخ یک دنیاوجهان اخرت یک دنیاانقدرجهان ها داریم که قابل شمارش نیست همانطورکه کروات قابل شمارش نیست کسی که درجهان فیزیک اعتیاددارددرجهان دیگرهم این مشکل رادارد.درسیستم کسی که سیستم اشکاروپنهانش یکی شدبرای دیگران وکنگره ایجادمشکل نمیکندبایدالگوهاظاهروباطن یکی باشدوگرنه خودشخص اسیب میبینداگرمن به عنوان معلم پنهان کاری کنم شمانیزدرتمام سطوح پنهانکاری میکنید.واین نیست که هرکسی هرچیزی داردروی دایره بریزدهرانسانی یک سری مسائل خصوصی برای خودش دارداگرمن انسان بهم ریخته باشم نمیتوانم به شماصلح وارامش بدهم وقتی می گویم سیگارنکشیدکه خودم توانسته باشم نکشم و به شما منتقل کنم پس باید صورپنهان واشکار باهم منطبق شوند.

امااگردرصور پنهان باقی بماند ونخواهد که تکامل درراستای حیات بردارند گامها به جلوی نمی روند ودر همان حال باقی می ماند .

مانندیک باتلاق یامرداب شده ومحل این مکانها راموجودات پنهانی اشغال می کنند وشمااین حالات راهرروز درجهان خودمشاهده میکنید.

اگرظاهروباطن یکی شد مثبت می شودواموزشهارادرست میگیرندامااگردرصورپنهان باقی بماند یعنی خلاف رادر پنهان نگه دارد یعنی همیشه به راهنمادروغ بگویددرظاهراحترام بگذاردامادرپنهان می خواهد که ریشه اش رابکند درظاهرمدافع سیستم امادرباطن مخالف است گامها درست به جلو نمیروند اگرانسان باشددرارزش وضدارزش کالبدوجودش مورد حمله وتهاجم انواع موجودات خبیس میشودفالهمها فجورها وتقوی ها جسمش مکانش وروحش محل مکان الهامات نیروهای منفی می شود یاخود نیروهای منفی دارسکناپیدامیکند.

درمسایل سیاسی اشکاروپنهانش یکی نبودموجودات پنهانی بااین سیستم ازتمام دنیامی ایند برای توطئه فسادوجاسوسی اوراانتخاب می کنند ومحل اومیشودمحل نیروهای مخرب.

مادرجهانی که هستیم طبق فرمان می گویند که نمی توان همه ی مردابهاراخشک کرد وهمه ی انسانهارانمی شود اصلاح کردوهمه ی خیانتکاران رانمی توان به راه راست هدایت کرد. باید ذره ذره انجام شودتادراثرتحولاتی که همان فرمانده گیری هست سرنوشت انسانها مشخص می شود.

پس ازمدتی که اینها روی خودشان کار می کنند وسعی وتلاش می کنند به یک درجات معنوی نزدیک می شوند وشما کاملا متوجه اعمال ورفتارانها میشوید.

اگرانسانی مرتکب خلافی شود تادنیاهست مورد ازار واذیت قرارمیگیرد.

هرگونه خلاف رانندگی انجام میدهیم به اندازه همان خلاف جریمه می شوید.

اگرادمی رابکشی یک نفر کشته میشود وان هم خودت فقط قصاص میشوی .پس اینجارحمت خداوند چه میشود ممکن است دراعماق جهنم فرو برود.هدف ماشکنجه ی انسانها نیست هدف مادرمان انسانهاست  انسانهایی که درجهت ارزشها هستندازظاهرشان ازچشم هایشان معلوم است مثل چراغی که داره میسوزه ونور میدهدانسانهایی که حالشون خرابه مثل چراغی است که درحال خاموش شدن. ظاهرشان ازفرم خودش خارج میشود تکلم ونگاهشون به صورت دیگریمیشودپاکی رانمیتوان پنهان کرد.مصرف موادمخدروضدارزشهارامیتوان پنهان ولی کسی که پاک ومتعادل است رانمیتوان پنهان کرد کسی که ایمان دارد خوش اخلاق ارام ومتین ومهربان است.کسی که عصبانیه چهره اش برافروخته است قیافه اش مچاله است وابروهایش گره خورده است ایمان ندارد چون توکل نداره ودرمقابل خداوند تسلیم نیست.تحولات در علم طبیعی است ازنقطه ای که پیشتراشاره کرده بودیم هرچه که سیستم فرمانش برسد گشایش خودش راپیدامیکند گویی هرچیزی بایدزمانش برسد حتی در کل هستی بایدفرمانش برسد..

بایدافعال رادرست کنیم یعنی انجام عملیات یعنی درست کردن کارها.برای بشرفقط یک راه است اگر بخواهیم به صلح وارامش برسیم وبتوانیم اززندگی دنیاواخرت بهترین بهره رابرداریم فقط یک راه است وان هم تزکیه است.

دوصدگفته چون نیم گفتار نیست.شماتشنه هستید اگریک میلیون بار بگویید اب قطره ای اب به شماداده نمیشود تشنگی رفع نمیشود باید تزکیه وپالایش شودبایدبه هم ریختگی وضدارزشها راکناربگذارد ایااب لجن راغیرازتصفیه کردن راه دیگری است؟ اگراب لجن را 40روزجلوی روت بگذاری وعبادت کنی ایا ان کاسه اب صاف میشود ذره ای مثقالی عملی شریا صالحی انجام دهید باید پالایش شود.

 

نوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها : سی دی-، آموزشی، آغازه شگفت انگیز، بالهای پرواز،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 بهمن 1396 08:49 ق.ظ
خدا قوت خدمت خانم عفت بسیار زیبا بود
چهارشنبه 4 بهمن 1396 03:23 ب.ظ
خداقوت به خانم عفت عزیزوپرانرژی.....موفق باشی
سه شنبه 3 بهمن 1396 04:07 ب.ظ
باسلام و خداقوت خدمت راهنمای گلم خانم خاطره و خواهر هم لژیونی خوبم خانم عفت انشاالله در جایگاه های بالاتر خدمت قرار بگیرید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :